Kurikulum

Kurikulum

Semester Paket 1

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 PKM404005 Program Pendampingan Keagamaan I 1 WAJIB
2 USK401001 Akhlak dan Tasawuf 2 WAJIB
3 PKM404001 Bahasa Inggris 2 WAJIB
4 USK401006 Pengantar Studi Islam 2 WAJIB
5 PKM404004 Profesi Kependidikan 2 WAJIB
6 USK401008 Tauhid 2 WAJIB
7 USK401002 Al-Qur'an dan Hadis 3 WAJIB
8 PKM404002 Fisika Dasar 3 WAJIB
9 PKM404003 Kalkulus 3 WAJIB

Semester Paket 2

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 PKM404009 Program Pendampingan Keagamaan II 1 WAJIB
2 USK401003 Bahasa Arab 2 WAJIB
3 NAS400001 Bahasa Indonesia 2 WAJIB
4 PKM404007 Dasar-dasar Pendidikan & Pembelajaran 2 WAJIB
5 USK401004 Fikih dan Usul Fikih 2 WAJIB
6 NAS400003 Kewarganegaraan 2 WAJIB
7 NAS400002 Pancasila 2 WAJIB
8 USK401007 Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal 2 WAJIB
9 PKM404006 Biologi 3 WAJIB
10 PKM404008 Kimia Dasar 3 WAJIB

Semester Paket 3

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 PKM404012 Kinetika Kimia 2 WAJIB
2 PKM404014 Penulisan Karya Ilmiah dan Populer 2 WAJIB
3 PKM404015 Perkembangan Peserta Didik 2 WAJIB
4 PKM404013 Kurikulum Kimia Sekolah 3 WAJIB
5 PKM404011 Kimia Anorganik 4 WAJIB
6 PKM404016 Termodinamika 4 WAJIB
7 PKM404010 Kimia Analitik 5 WAJIB

Semester Paket 4

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 PKM404019 Kimia Pemisahan 2 WAJIB
2 PKM404021 Manajemen Pendidikan 2 WAJIB
3 PKM404023 Perencanaan Pembelajaran Kimia 2 WAJIB
4 PKM404018 Kimia Organik 3 WAJIB
5 PKM404017 Belajar & Pembelajaran Kimia 4 WAJIB
6 PKM404020 Kimia Unsur 4 WAJIB
7 PKM404022 Penilaian Pembelajaran Kimia 4 WAJIB

Semester Paket 5

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 PKM404026 Manajemen Laboratorium Kimia Sekolah 2 WAJIB
2 PKM404029 Statistika untuk Kimia 2 WAJIB
3 PKM404024 Analisis Instrumen 3 WAJIB
4 PKM404028 Sintesis Senyawa Organik 3 WAJIB
5 PKM404027 Metodologi Penelitian Pendidikan Kimia 4 WAJIB
6 PKM404025 Kimia Sekolah 6 WAJIB

Semester Paket 6

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 PKM404030 Analisis Bahan Industri 2 WAJIB
2 PKM404031 Analisis Bahan Pangan 2 WAJIB
3 USK401005 Filsafat Ilmu 2 WAJIB
4 PKM404033 Keterpaduan Islam & IPTEK 2 WAJIB
5 PKM404034 Kewirausahaan 2 WAJIB
6 PKM404035 Pengembangan Software Pembelajaran Kimia 2 WAJIB
7 PKM404036 Praktik Pembelajaran Mikro 2 WAJIB
8 PKM404032 Biokimia 4 WAJIB

Semester Paket 7

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 PKM404050 Komprehensif 2 WAJIB
2 PKM404069 Seminar Penelitian 2 WAJIB
3 PKM402067 Program Latihan Profesi 4 WAJIB
4 PKM414137 Assistive Technology (Teknologi Bantu) untuk Mata Pelajaran Kimia 2 PILIHAN
5 PKM414138 Bahasa Isyarat untuk Mengajar Kelas Inklusif 2 PILIHAN
6 PKM414139 Bimbingan dan Konseling 2 PILIHAN
7 PKM414140 Desain Grafis 2 PILIHAN
8 PKM414141 Edumarketing 2 PILIHAN
9 PKM414142 Edupreneurship 2 PILIHAN
10 PKM414143 Edutainment 2 PILIHAN
11 PKM414144 Eksplorasi Energi 2 PILIHAN
12 PKM414145 Kapita Selekta Pendidikan Kimia 2 PILIHAN
13 PKM414146 Kimia Bahan Beracun dan Berbahaya 2 PILIHAN
14 PKM414147 Kimia Inti dan Radiokimia 2 PILIHAN
15 PKM414148 Kimia Lingkungan 2 PILIHAN
16 PKM414149 Kimia Medisinal 2 PILIHAN
17 PKM414151 Konsep Pendidikan Inklusif dan Disabilitas 2 PILIHAN
18 PKM414152 Literasi Kimia 2 PILIHAN
19 PKM414153 Manajemen Berbasis Sekolah 2 PILIHAN
20 PKM414154 Manajemen Madrasah 2 PILIHAN
21 PKM414155 Manajemen Pendidikan Islam 2 PILIHAN
22 PKM414156 Manajemen Pesantren 2 PILIHAN
23 PKM414157 Mikrobiologi 2 PILIHAN
24 PKM414158 Pembelajaran IPA SD 2 PILIHAN
25 PKM414159 Pembelajaran IPA SMP 2 PILIHAN
26 PKM414150 Pembelajaran Kimia Berbahasa Inggris 2 PILIHAN
27 PKM414161 Pembelajaran Kimia Berbasis Riset 2 PILIHAN
28 PKM414162 Pengelolaan Lembaga Pendidikan 2 PILIHAN
29 PKM414163 Pengembangan Bahan Ajar Kimia 2 PILIHAN
30 PKM414164 Pengembangan Karya Fiksi Kimia 2 PILIHAN
31 PKM414165 Prakarya Kimia 2 PILIHAN
32 PKM414166 Prinsip Mengajar Kimia pada Konteks Inklusif 2 PILIHAN
33 PKM414168 Psikologi Disabilitas 2 PILIHAN
34 PKM414170 Strategi Manajemen Penerbitan 2 PILIHAN

Semester Paket 8

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 USK402001 Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB
2 USK403007 Tugas Akhir 4 WAJIB